Ubezpieczenia na życie – kiedy mogą być przydatne

Posted On By Daniel

Ubezpieczenia na życie są coraz chętniej stosowaną formą zabezpieczenia przyszłości. Na rynku spotykane są przy tym produkty, zapewniające różnorakie warianty ochrony. Co warto wiedzieć o tym typie polisy?

Ubezpieczenia na życie – podstawowe informacje

Głównym zadaniem polisy na życie jest ochrona rodziny i osób bliskich ubezpieczonemu na wypadek jego zgonu. Tak sformułowane warunki są często poszerzane o dodatkowe czynniki ryzyka, najczęściej powiązane z podstawowym zakresem. Należeć do nich mogą przykładowo:

– uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

– poważne zachorowanie (polisa zapewnia wówczas często dodatkowe opcje diagnostyki i leczenia),

– trwałe inwalidztwo i niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

Wiele ubezpieczeń na życie zawiera również opcję inwestycyjną – pozwala więc na odkładanie dodatkowych środków, które mogą być przeznaczone na przykład na przyszłą emeryturę.

Ubezpieczenie na życie – kiedy jest przydatne?

Oczywistym wskazaniem do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie jest chęć ochrony swoich bliskich i zapewnienia im odpowiednich środków do życia w przypadku naszej śmierci. Motywacja taka ze wszech miar zasługuje na szacunek. W wielu sytuacjach ubezpieczenie tego typu stosuje się również jako produkt powiązany na przykład z długoterminowym kredytem. Rozwiązanie takie jest na przykład typowe przy zawieraniu umów zobowiązań hipotecznych i ma na celu zapewnienie środków, pozwalających na obsługę lub spłatę zadłużenia (a więc również na utrzymanie nieruchomości) w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców. W wielu przypadkach możliwe jest dostosowanie sumy ubezpieczenia do warunków spłaty kredytu – w praktyce oznacza to, że suma ubezpieczenia i składka maleje wraz ze zmniejszaniem się zobowiązania.

Bardzo często ubezpieczenia na życie mają również formę rozbudowanego ubezpieczenia emerytalnego. W praktyce zakup takiej polisy pozwala na otrzymanie dodatkowych profitów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu w postaci klasycznego ubezpieczenia naszego życia i zdrowia. Ważnym czynnikiem jest przy tym wybór tak zwanej alokacji, pozwalającej na pomnażanie naszych środków w mniej lub bardziej agresywny sposób. Wypłata z polisy następuje po spełnieniu warunków określonych w umowie lub OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) – najczęściej po osiągnięciu określonego wieku lub po ustalonej z góry liczbie lat od początku okresu oszczędzania. Dzięki elastyczności tego rozwiązania bardzo często możliwe jest też modyfikowanie w trakcie trwania umowy wysokości składki – pozwala to na przykład na zwiększenie zakresu i sumy ubezpieczenia lub na waloryzację kwoty, którą chcemy otrzymać.